Renda 2021. Quins guanys patrimonials estan exempts de tributar?

A l’hora de confeccionar la declaració de la renda, hi ha alguns guanys patrimonials que no tributaran, per tant, no hauràs de pagar per ells.

  1. Transmissió de l’habitatge habitual amb reinversió de l’import obtingut en un altre habitarge habitual.
  2. Transmissió d’accions o participacions per les que s’hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova creació amb reinversió  de l’import obtingut en una altra entitat de nova o recent creació.
  3. Transmissió d’elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys amb reinversió en rendes vitalicies.

Transmissió de l’habitatge habitual amb reinversió de l’import obtingut en un altre habitatge habitual.

Normativa: Arts. 38.1 Llei IRPF, 41 Reglament

Els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent  poden resultar exempts, quan l’import obtingut per la transmissió es reinverteix en l’adquisició d’un altre habitatge habitual o en la rehabilització d’aquella que hagi de tenir aquest caràcter.

L’aplicació de l’exempció no opera automàticament, sinó que el mateix contribuent ha de manifestar la seva voluntat d’acollir-se a la mateixa i està condicionada que tant l’habitatge transmès com l’adquirit o, en el seu cas, el rehabilitat, tinguin la consideració d’habitatge habitual, així com que la reinversió s’efectuï en els terminis i condicions següents:

  1. L’habitatge ha de ser cobsiderat habitual, segons la normativa Arts.38.1 Llei IRPF, 41 Reglament. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820.
  2. Termini de reinversió. La reinversió de l’import obtingut en l’alienació s’haurà d’efectuar, d’una sola vegada o successivament, en un període no superior a dos anys, explicats de data a data, que poden ser no només els posteriors sinó també els anteriors a la venda de l’anterior habitatge habitual.

Per a més informació, contacta’ns!