La nostra activitat principal consisteix en l’assessorament i la gestió laboral, fiscal i comptable de l’empresa, atenent també totes les gestions necessàries per a qualsevol tipus de client.

→ SERVEIS FISCALS

 • Assessorament, ja sigui verbal o per escrit d’acord amb les necessitats
 • Confecció i presentació impostos (IVA, IRPF, resums anuals d’operacions, etc.)
 • Tenidoria de llibres de comptabilitat
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Declaracions de Renda, del Patrimoni i Impostos sobre Societats
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), Impost sobre Successions i Donacions (ISD)
 • Memòries i comptes anuals
 • Constitucions societats, SCP, Comunitat de Béns
 • Tancaments comptabilitats
 • Revisions de comptabilitats fetes per experts en la matèria.
 • Revisem la teva comptabilitat i la realitzem en cas que sigui necessari.

 

→ SERVEIS LABORALS

 • Afiliació treballadors a la Seguretat Social
 • Afiliació règims especials
 • Contractació
 • Pensions i prestacions
 • Confecció dels rebuts de pagament de salaris i butlletins de cotització corresponents
 • Assessorament, ja sigui verbal o per escrit depenent de la necessitat
 • Constitució i legalització d’empreses en matèria laboral

 

→ CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

Et creem la teva societat, amb un capital mínim de 3006 euros.
Què inclou aquest servei?

 • Sol·licitud denominació social
 • Confecció en el notari escriptura pública de constitució
 • Confecció dels estatuts
 • Obtenció del CIF a Hisenda
 • Inscripció al Registre Mercantil